Point icon
Track 1
Talent Mobility for SME’s Technology Installation
Point icon
Track 2.1
Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs
Point icon
Track 2.2
Formulating R&D Strategy and Plan for SMEs
Point icon
Track 3
Talent Mobility for R&D Activation under SME’s R&D Strategy and Plan
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
ข้อมูลของโครงการ
จากการประชุมร่วมคณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ครั้งที่ 2/2566ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของกระบวนการและแนวทางการสนับสนุน การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยมีแนวทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 3 Track
Icon
สถานประกอบการ
เอกชนที่มีความต้องการนำงานวิจัยไปต่อยอดใช้งานจริง/พัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาในองค์กร
Icon
TM Clearing House
รับโจทย์ความต้องการ และจับคู่อาจารย์/นักวิจัย
Icon
อาจารย์/นักวิจัย
ที่มีความเชี่ยวชาญตอบโจทย์ความต้องการ
Icon
ประเมินโครงการ ให้เหมาะสมกับรูปแบบ การสนับสนุน
Point icon
Track 1
Talent Mobility for SME’s Technology Installation
การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ
Point icon
Track 2.1
Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs
การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ
Point icon
Track 2.2
Formulating R&D Strategy and Plan for SMEs
การสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ
Point icon
Track 3
Talent Mobility for R&D Activation under SME’s R&D Strategy and Plan
กระตุ้นกิจกรรมตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ
โดยมีการริเริ่ม Track 2.1 ที่เน้นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเคลื่อย้ายบุคลากรวิจัย ไปช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ โดยเป็นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนา สำหรับสถานประกอบการ (Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs) โดยเป็นการสนับสนุนการสร้างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจในกระบวนการวางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านหลักสูตรการอบรม 15 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการ วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ และบทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
Talent Mobility เป็นโครงการที่ดำเนินกว่า 4 ปี จำนวนโครงการ 242 โครงการ โดยที่ผ่านมา สามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของโครงการ ในระยะที่ 2 มุ่งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำงานกับภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาศักยภาพงานวิจัย
มีแนวทางที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (TM) เน้นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาของสถานประกอบการ
เป้าประสงค์โครงการ
สร้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมวิเคราะห์และ วางแผน
ติดต่อเรา
Underline
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 328 (ชั้น 17 อาคารอุดมศึกษา2) ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Logo